Privacy

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX, gevestigd aan Sinte Catharinadal 26, 4797 BT Willemstad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.oficeflex.nl

Helsedijk 37, 4797 SH Willemstad (Nb)

 

Ad Willemse is de Functionaris Gegevensbescherming van 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX neemt niet  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

4uiter automatiseringsdiensten, handelend onder de naam OfficeFLEX neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Leveringsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Officeflex, gevestigd aan Helsedijk 37, 4797 SH te Willemstad (NB), ingeschreven onder KvK-nr: 20096303 zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met OfficeFLEX. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer. OfficeFLEX is een handelsnaam van 4uiter Automatiseringsdiensten.

Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
OfficeFLEX houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van computers en multimedia


2. TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen OfficeFLEX en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van OfficeFLEX.

2.2       OfficeFLEX kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.

2.3       Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met OfficeFLEX worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

2.4       Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor OfficeFLEX gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5       Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van OfficeFLEX, dan prevaleren de algemene voorwaarden van OfficeFLEX boven die van de afnemer.

3. OPDRACHTEN

3.1       Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.

3.2       OfficeFLEX biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.

3.3       OfficeFLEX kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

3.4       De door de afnemer verstrekte gegevens, met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, worden geacht correct te zijn.

4. OFFERTES

4.1       Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer en hebben een geldigheid van maximaal 7 dagen.

4.2       OfficeFLEX bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.

4.3       Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.

4.4       Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.

4.5       De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.

4.6       OfficeFLEX kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.


5. OVEREENKOMSTEN

5.1       Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.

5.2       Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.

5.3       Opdrachten die door OfficeFLEX in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.

5.4       Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.

5.5       Aanvullingen op overeenkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als OfficeFLEX deze schriftelijk heeft bevestigd.


6. FACTUREN

6.1       Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.

6.2       Facturen zijn het garantiebewijs.


7. AANBIEDINGEN

7.1       Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

7.2       Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.


8. PRIJZEN

8.1       Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.

8.2       Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van OfficeFLEX.

8.3       In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is OfficeFLEX gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor OfficeFLEX al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

8.4       Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden OfficeFLEX op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

8.5       Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.

8.6       Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.

8.7       Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte   of overeenkomst zijn vermeld.


9. BETALING

9.1       Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 10 dagen na datum van uitgifte. Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

9.2       Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.

9.3       Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door OfficeFLEX aangewezen giro- of bankrekening.

9.4       Producten blijven bezit van OfficeFLEX totdat afnemer aan alle betalingsverplichtigen heeft voldaan.

9.5       Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.6       Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.

9.7       Niet tijdige betaling geeft OfficeFLEX het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

9.8       OfficeFLEX is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door OfficeFLEX te bepalen wijze.

9.9       Indien OfficeFLEX, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

9.10     Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.

9.11     OfficeFLEX staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.


10. LEVERINGSTERMIJN

10.1     Op producten en diensten van OfficeFLEX gelden afgesproken leveringstermijnen.

10.2     Indien géén leveringstermijn is afgesproken geldt een leveringstermijn van 3 maanden.

10.3     Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor OfficeFLEX.

10.4     Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat OfficeFLEX op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

10.5     Bij het overschrijden van de leveringstermijn met meer dan 1 maand is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


11. RECLAMES

11.1     Afnemer is verplicht om de door OfficeFLEX geleverde producten direct na ontvangst en voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.

11.2     Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk of per e-mail aan OfficeFLEX worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.

11.3     Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

11.4     Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.

11.5     Indien een reclame door OfficeFLEX gegrond wordt bevonden, heeft OfficeFLEX het recht de volgende keuze te maken:

11.5.a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.

11.5.b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan OfficeFLEX worden afgegeven.

11.5.c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

11.6     Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.

11.7     Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar OfficeFLEX teruggezonden.


12. RETOUR

12.1     Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is OfficeFLEX niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.

12.2     In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door OfficeFLEX van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door OfficeFLEX zijn gecrediteerd.

12.3     Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.

12.4     Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd.

12.5     Producten dienen in onaangebroken verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.

12.6     In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden naar de dagwaarde van het product.

12.7     Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.


13. GARANTIE

13.1     OfficeFLEX staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.

13.2     Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van OfficeFLEX betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die OfficeFLEX jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.

13.3     De garantie op refurbished producten bedraagt 3 maanden.

13.4     Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via OfficeFLEX. De garantie via OfficeFLEX wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld.

13.5     De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.

13.6     Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft OfficeFLEX geen garantie.

13.7     Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door OfficeFLEX in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie. De vervangen onderdelen worden eigendom van OfficeFLEX.

13.8     De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van OfficeFLEX wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

13.9     Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij OfficeFLEX.

13.10   Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door OfficeFLEX in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.

13.11   Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij OfficeFLEX en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van OfficeFLEX.


14. ONTBINDING

14.1     Indien de afnemer zijn verplichtigingen jegens OfficeFLEX niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die OfficeFLEX te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.

14.2     OfficeFLEX is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.

14.3     Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van OfficeFLEX. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft OfficeFLEX het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van OfficeFLEX op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

14.4     Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.


15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1     OfficeFLEX is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.

OfficeFLEX is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;

15.1.a er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.

15.1.b  er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van OfficeFLEX wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.

15.1.c  er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.

15.1.d  er sprake is van overmacht.

15.1.e  er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.

15.1.f   er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.1.g  er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.

15.2     De aansprakelijkheid van OfficeFLEX uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

15.3     Mocht OfficeFLEX ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal OfficeFLEX slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van OfficeFLEX dekt.

15.4     Mocht de verzekering niet dekken, dan is OfficeFLEX geheel niet aansprakelijk.

15.5     De afnemer zal OfficeFLEX vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens OfficeFLEX.

15.6     OfficeFLEX is wel aansprakelijk als er sprake is van opzet of grove schuld van OfficeFLEX. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.


16. OVERMACHT

16.1     Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.

16.2     Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

16.3     Er is sprake van overmacht als OfficeFLEX zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van OfficeFLEX.

Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor OfficeFLEX als;

16.3.a  vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor OfficeFLEX gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.

16.4     Bij overmacht zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en OfficeFLEX het niet eens kunnen worden, is OfficeFLEX gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.


17. EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1     Alle producten blijven eigendom van OfficeFLEX, totdat afnemer en OfficeFLEX volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan OfficeFLEX en dat OfficeFLEX alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.

17.2     Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan. Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.

17.3     OfficeFLEX behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan OfficeFLEX.

17.4     De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

17.5     Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar OfficeFLEX behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

18. SOFTWARE

18.1     Indien een leverancier van OfficeFLEX het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie-overeenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

18.2     De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. OfficeFLEX is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.

18.3     OfficeFLEX is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.


19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

19.1     Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, als ook voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij OfficeFLEX of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

19.2     OfficeFLEX verklaart dat naar beste weten haar producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan OfficeFLEX zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

19.3     OfficeFLEX is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van haar producten door afnemer en kan op grond hiervan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor het gebruik van haar producten.

19.4     Afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan OfficeFLEX van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en afnemer zal OfficeFLEX vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.


20. TOEPASSELIJK RECHT

20.1     Overeenkomsten tussen OfficeFLEX en afnemer vallen uitsluitend onder het Nederlands recht.

20.2     OfficeFLEX bepaalt de plaats waar een geschil tussen OfficeFLEX en afnemer wordt voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.

Image